رله ولتاژی MU2300

رله نیومریک ولتاژی MU2300 در شبکه 20KV استفاده میشود این رله دارای دو سطح تنظیم برای ولتاژ کم و دو سطح تنظیم برای ولتاژ زیاد میباشد