رله Symap

Symapیک رله حفاظتی دیجیتال و نیومریک و دارای سه میکروپروسسور جداگانه است که این میکروپروسسورها به صورت پشتیبان هم کلیه محاسبات و عملکردها را انجام می دهند . Symap قابل استفاده در رنج وسیع ولتاژهای پایین تا ولتاژ بالا برای حفاظت خطوط،موتورها(سنکرون و آسنکرون)،ژنراتورها،ترانسفورماتورها است .