ترانس جریان

انواع ترانس جریان

ترانس جریان بیشترین کاربردی که دارد برای نمونه گیری جریان گذر از سیم اولیه به سیم ثانویه است. به طور کلی از ترانس جریان برای اندازه گیری جریان های الکترونیکی درون سیم اولیه استفاده می شود. از آنجایی که جریان های الکترونیکی در شبکه های انتقال بسیار بالا است و همچنین ولتاژ آن هم افزایش پیدا می کند به ترانس جریان نیاز داریم.
رله حفاظتی

انواع رله حفاظتی

وظیفه اصلی رله حفاظتی این است که از دستگاه های برقی در برابر تغییر کمیت های و جریان های فیزیکی و یا الکتریکی محافظت کند. با وجود رله حفاظتی دستگاه ها و تجهیزات معینی شروع به کار می کنند و اگر دستگاهی معیوب باشد و دچار ایرادی شده باشد را از شبکه خارج می کند.
رله ثانویه

مزایای رله ثانویه

رله ثانویه برای ولتاژ برق مورد استفاده قرار می گیرد، در واقع باید بدانید رله ثانویه رله ای می باشد که، سیم پیچ تحریک کننده آن از سیم پیچ های ثانویه ای که در ترانس برق وجود دارد حفاظت می کند. همچنین این رله از جریان حفاظتی که که درون دستگاه وجود دارد حفاظت می کند.